Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Elke bieding of organisatie van een verkoop via bonverkoop.be is onderhevig aan deze voorwaarden die integraal deel uitmaken van elke overeenkomst die wordt gesloten met Bonverkoop.be(Dienst van Jeti Creations).

A. REGISTRATIE

2. Om deel te nemen aan de online-veiling dient u zich verplicht te registreren op www.bonverkoop.be. De registratie en opslag van uw gegevens gebeurt overeenkomstig de wetgeving op de privacy en zal niet worden vrijgegeven aan derden.

3. Bonverkoop.be behoudt ten allen tijde de vrijheid om éénzijdig een gebruiker van de online-veiling of een bieder te weigeren of uit te sluiten indien zij hiertoe gegronde redenen voorhanden heeft. Elke weigering of uitsluiting zal het gevolg zijn van een overweging eigen aan de persoon onder meer en in het bijzonder niet-betaling of conflicten in het verleden.

4. Bonverkoop.be behoudt zich het recht voor waarborgen ter solvabiliteit te vragen alvorens over te gaan tot het aanvaarden van biedingen.

B. ONLINE VEILING

5. De organisatie van de veiling gebeurt door een duivenvereniging of organisatie, Bonverkoop.be. is enkel een platform dat ter beschikking gesteld wordt.

6. Elk bod slaat op een kavel dat bestaat uit 1 of meerdere goederen(in dit geval duiven of eieren) en telkens wordt aangeduid met een nummer en naam.

7. Elk bod uitgaande van de koper is onherroepelijk en zonder voorbehoud. Elke aanvaarding gebeurt steeds onder voorbehoud van goedkeuring door Bonverkoop.be en/of de vereniging en/of inrichtende organisatie. De eigendomsoverdracht kan ten vroegste voltrokken worden bij betaling van het goed.

8. Bonverkoop.be, de organisatie en/of vereniging zijn steeds gemachtigd om iedere bieding te weren die te laag zou zijn bevonden en hebben eveneens het recht bepaalde kavels tijdelijk tot maximum 20 dagen of definitief in te houden. Het eventuele openingsbod is enkel ter informatieve titel en houdt geen enkele aanvaarding in van een eventueel eindbod.

9. Elke persoon wordt geacht in eigen naam te bieden en/of te kopen en is hoofdelijk gehouden tot de betaling. Dit ook wanneer er een derde met uw paswoord kan inloggen en bieden blijft u verantwoordelijk voor uw biedingen.

10. Bonverkoop.be is niet aansprakelijk voor eventuele technische of software-problemen. Desgevallend dient de koper zich voor de schade te wenden tot de verantwoordelijke derde.

11. Bonverkoop.be behoudt zich het recht voor elke veiling te verlengen met onbepaalde termijn mits dit gebeurt binnen de 10 minuten voor het verstrijken van de veiling.

12. 15 minutenregel: Bonverkoop.be zal de organisatie van de online-veiling met 15 minuten verlengen indien 15 minuten voor het sluiten van de veiling een nieuw bod wordt uitgebracht. Deze verlenging wordt per kavel apart uitgevoerd.

13. Het definitief afsluiten van de veiling gebeurt pas na de verwerking van alle binnen de tijdslimiet gedane biedingen.

14. Bonverkoop.be behoudt zich het recht om een veiling te annuleren eerder dan op de website vermeld te beëindigen of te verlengen. Wanneer de website niet volledig en/of niet voor alle gebruikers toegankelijk is door een technische storing heeft Bonverkoop.be alsook het recht de veiling met 24 uur te verlengen.

15. De gebruiker verklaart zich door zijn registratie bekend en akkoord met de technische onvolkomenheden die zich bij een internetveiling kunnen voordoen. Bonverkoop.be is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook direct en/of indirect op enige wijze ontstaan waaronder maar niet beperkt tot schade voortvloeiende uit het gebruik van de website tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Bonverkoop.be. Meer in het bijzonder aanvaardt Bonverkoop.be in geen geval aansprakelijkheid voor welke schade dan ook die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit:
– de onmogelijkheid om de website (volledig) te gebruiken en/of enige andere storing in de website of het achterliggende systeem;
– fouten in de software van de website en/of het achterliggende systeem;
– handelingen door gebruiker verricht die zouden zijn ingegeven door op de website geplaatste informatie;
– het niet voldoen van de kavels aan de specificaties zoals vermeld op de website;
– het feit dat de informatie op de website onjuist onvolledig of niet actueel is;
– het onrechtmatig gebruik van systemen waaronder de website van Bonverkoop.be door een derde.

C. BETALING

16. De koper dient de prijs te betalen aan de organisator van de verkoop ten laatste vijf dagen (zaterdagen, zondagen en feestdagen niet meegerekend) na het ontvangen van de bevestigingsmail van uw aankoop. Evenwel kan er in samenspraak met de organisator een verdaging worden toegestaan. De organisator kan andere betaaltermijnen definiëren maar dient deze dan duidelijk te vermelden in de inleidende tekst van de verkoop.

17. De organisator of vereniging zal na het sluiten van de verkoop een bepaald percentage betalen aan Bonverkoop.be ter vergoeding van de geleverde diensten en gebruik van de website. Dit percentage wordt vooraf overeengekomen met de organisator en zal niet hoger zijn dan 6% van de totale opbrengst van alle kavels. Alle kavels, ook (nog) niet betaalde kavels, zullen in rekening worden gebracht.

18. Ingeval van ontbinding van de overeenkomst(tussen bonverkoop.be en de organisator) wordt een administratief bedrag van 100 euro in rekening gebracht.

19. Alle facturen en debet-nota’s die eventueel niet vereffend zouden zijn op de vervaldatum worden vermeerderd met een nalatigheidsintrest op het openstaande bedrag conform art. 1139 BW zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. De conventionele nalatigheidsintrest bedraagt 12 % per jaar en kan desgevallend worden omgerekend naar een intrestvoet per maand. Bovendien zullen de facturen en debetnota’s die zes maand na de vervaldatum nog steeds onbetaald blijven automatisch vermeerderd worden met een forfaitair bedrag gelijk aan 10 % van de verschuldigde som met een minimum van 30 euro.

20. De organisator of vereniging behoudt zich de eigendom van de verkochte kavels tot op het moment van betaling van de koopprijs.

D. TOEPASSELIJKHEID WETGEVING

21. Op deze Algemene Gebruikersvoorwaarden en de rechtsbetrekkingen die ter zake van de Veiling ontstaan is het Belgisch recht van toepassing.

22. De rechtbanken van Leuven zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen.

E. AFHALING

23. Alle gekochte kavels kunnen na betaling via de organisator of verening verkregen worden. Bonverkoop.be stelt enkel een platform ter beschikking en kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor kavels die na betaling niet correct werden afgeleverd. We verwijzen hiervoor naar de voorwaarden die de vereniging of organisator zelf vermeld.

F. AANSPRAKELIJKHEID

24. Elke koper verklaart de kavels voldoende onderzocht te hebben op de eventuele kijkdagen of via de info die door de organisator wordt getoond. De koper wordt geacht volledig geïnformeerd te zijn alvorens een bod te plaatsen.

25. De verkoper is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit gebeurtenissen na de aankoop van het goed.

26. Bonverkoop.be’s eventuele aansprakelijkheid is enkel beperkt tot het aanbieden van het platform. De organisator is zelf aansprakelijk voor de verkochte kavels alsook voor de informatie, afbeeldingen, documenten en filmpjes die toegevoegd worden aan een kavel. Bonverkoop.be kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor content die door de organisator op Bonverkoop.be werd geplaatst.

G. DIVERSEN

27. Bonverkoop.be behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden in werking 12 uur nadat deze werden aangepast. De nieuwe voorwaarden vervangen alle voorgaande algemene voorwaarden tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven en zijn altijd voor het bieden consulteerbaar door de bieders.

28. Elk onduidelijk beding zal in het voordeel van de verkoper worden geïnterpreteerd.

29. Indien enig deel van deze bedingen ongeldig of niet-afdwingbaar blijkt dient dat deel zodanig te worden geïnterpreteerd – in overeenstemming met toepasselijke wetgeving – dat de oorspronkelijke bedoelingen van partijen zoveel mogelijk tot uitdrukking worden gebracht en blijven de overige delen volledig geldig en van kracht. Eventuele nietigheid van één van deze bedingen houdt de rest van de algemene voorwaarden staande.

Ondernemingsgegevens

Jeti Creations

Lipselaan 59, 3020 Herent

info@bonverkoop.be

info@jeticreations.be

BTW BE 0753.646.844

Schuiven naar boven